Гаранция

Гаранцията на Denon е 2 години от датата на покупката от оторизиран търговски представител на Denon. Освен в случаите, посочени по-долу, тази гаранция покрива резервните части и труда, използвани за отстраняване на всички дефекти в материалите и изработката.

Следното не се покрива от гаранцията:

1) Повреди, счупвания или нарушаване на правилната работа, в резултат на:

a) Злополука, катастрофа, природно бедствие, неправилна употреба, злоупотреба или неоторизирано преработване на продукта.

b) Неправилно инсталиране, преместване или поддръжка, или неспазване на инструкциите за употреба, предоставени с продукта.

c) Ремонт или опит за ремонт от който и да е друг, освен оторизиран сервиз на Denon.

d) Каквото и да е транспортиране на продукта (претенциите трябва да бъдат предявени към превозвача)

e) Каквато и да е друга причина, освен дефектиране на продукта.

2) Почистване, инсталиране и настройки, проверки, при които не са открити дефекти, или зареждания, необходими при инсталиране, демонтаж или преместване на продукта.

3) Всеки продукт, при който серийният номер е повреден, преработен или отстранен.

4) Батериите.

5) Аксесоари, включително но не само батерии, кабели, монтажни елементи, почистващи средства, антени и захранващи кабели, които се разкачат.

6) Гаранцията отпада, ако покупката е направена от където и да е, освен от оторизиран дилър на Denon.

Кой може да се възползва от гаранцията?

Гаранцията може да се ползва само от първоначалния купувач на продукта. Тя не може да се преотстъпва или прехвърля.

Какво ще покрие Denon?

Ние ще заплатим всички разходи за труд и материали за това, което се покрива от гаранцията. Заплащането на транспортните разходи е описано в следващия раздел.

Как може да бъде обслужен или ремонтиран вашия продукт?

1) Ако вашият продукт се нуждае от ремонт и е извън посочения гаранционен срок, обърнете се към оторизиран сервиз на Denon. Информация за сервизите и дилърите на Denon може да намерите в разделите ПОДДРЪЖКА и КОНТАКТИ на нашия уебсайт.

2) Ако се налага продуктът да бъде транспортиран до сервиз, ще трябва да заплатите всички транспортни разходи.

3) Когато се налага извършване на гаранционен ремонт, трябва да представите оригиналния документ от покупката, на който ясно личи и датата на покупката. В документа от покупката трябва да е вписано името на купувача и търговския представител или магазин, откъдето е закупен продукта.

Ограничения за косвени, скрити и подразбиращи се гаранции

Всички предполагаеми, косвени и др. гаранции, свързани с продукт, годност или определена покупка, са ограничени в рамките на действието и продължителността на настоящите гаранционни условия.

Изключване на обезщетения

Отговорността на Denon за който и да е дефектирал негов продукт се ограничава до ремонт или подмяна на продукта по преценка на Denon и според посочените гаранционни и извън гаранционни условия. Denon не носи отговорност за повреди или щети на други продукти, причинени в резултат на дефектиране на продукт на Denon, за вреди и щети в резултат на неудобство или невъзможност за използване на продукт на Denon, както и за каквито и да е други повреди, вреди или щети, причинени в резултат на други, случайни или не, обстоятелства.

Гаранционен иск

Denon ви съветва, в случай на нужда да се обърнете към магазина или търговския представител, от който сте закупили продукта, за да получите информация за гаранцията и дали тя ще бъде уважена.